2011 love my print room

Photographer: Kin

Model: Hanqiu Xiao /Percy Lau /Clytie Bao/ Alexandra Cook/Tianmo Wang/Yonan Xu